Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jako „VOP" nebo rovněž „Podmínky") podle § 273 obchodního zákoníku fyzické osoby podnikající - upravující užívání služeb portálu verejnyregistr.cz

Verze 1, platnost od 04. 05. 2012

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky" nebo „VOP") se stávají součástí smluvního vztahu na základě odkazu na ně a nemusí být podepisovány smluvními stranami, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známé a dostupné.

1.2. Obchodní zákoník (§273, zákona č. 513/1991 Sb.) umožňuje nahradit část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky.

 

II. Priorita dokumentů

2.1. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita následující:

 • a) smlouva o spolupráci (pokud je podepisována);
 • b) všeobecné obchodní podmínky;
 • c) podpůrná zákonná ustanovení.

2.2. VOP jsou standardními obchodními podmínkami pro úpravu vztahů Poskytovatele s Uživateli a tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. 

 

III. Definice pojmů

Poskytovatel  - fyzická osoba podnikající Ing. Petr Dolejš, trvale bytem Tylova 2068, Litvínov, 436 01, IČ: 76331911, DIČ: CZ 8203142761

Klient - uživatel, každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci, zadává poptávky nebo nabídky.

Realitní makléř - uživatel, každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla Registraci a reaguje na zadané poptávky a nabídky.

Poptávka - odeslaný požadavek (ve strukturované formě) od Klienta s cílem najít vhodného poskytovatele realitních služeb.

Nabídka - odeslaný požadavek (ve strukturované formě) od Klienta s cílem najít vhodného poskytovatele realitních služeb.

Propojené osoby - Propojenými osobami se rozumí další společnosti propojené s Poskytovatelem.

Třetí osoba - jakýkoliv subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

Uživatelský účet - vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání Služby (např. uživatelské jméno, emailovou adresu, nastavení Služby atd.).

Inzerce - pro účely těchto VOP jsou poptávky realitních služeb dále označovány jako Inzerce.

Služba - produkty, služby, internetové stránky, případně software a aplikace umístěné na webových stránkách verejnyregistr.cz. Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doméně provozované Poskytovatelem. Služba je umístěna na webových serverech verejnyregistr.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek nebo nabídek a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce pro registrované Uživatele.

Uživatel služby - Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla Registraci.

Obsah Služby - souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Poptávajícího, Obsahu Nabízejícího, Obsahu Realitního makléře a Obsahu Třetích osob.

Užívání Služby pro Poptávající - veškeré činnosti Poptávajícího prováděné na doméně Služby, zejména zadávání Inzerce.

Užívání Služby pro Nabízející - veškeré činnosti Nabízejícího prováděné na doméně Služby, zejména zadávání Inzerce.

Užívání Služby pro Realitní makléře - veškeré činnosti Realitního makléře prováděné na doméně Služby, zejména reakce na Inzerci (Poptávky nebo Nabídky).

Obsah Poskytovatele - zejména veškeré materiály, informace a autorská či jiná díla předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, které vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

Obsah Poptávajícího - zejména veškeré materiály, informace a autorská či jiná díla přenesené Poptávajícím v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky verejnyregistr.cz, zejména zadáním Inzerce (Poptávky).

Obsah Nabízejícího - zejména veškeré materiály, informace a autorská či jiná díla přenesené Nabízejícím v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky verejnyregistr.cz, zejména zadáním Inzerce (Nabídky).

Obsah Realitního makléře - zejména veškeré materiály, informace a autorská či jiná díla přenesené Realitním makléřem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky verejnyregistr.cz, zejména reakce na poptávky nebo nabídky.

Obsah Třetích osob - zejména veškeré materiály, informace a autorská či jiná díla Třetích Osob zobrazované v rámci Služby.

 

IV. Komunikace a doručování

4.1. Kdekoliv tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

 • a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení) - v případě Poskytovatele doručením na trvalou adresu Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje;
 • b) elektronickou poštou (e-mailem) – v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu info@verejnyregistr.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci;
 • c) komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu nebo více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (např. v případě oznámení změny těchto Podmínek atp.).

Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

4.2. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (prostřednictvím telefonních čísel uvedených na webových stránkách verejnyregistr.cz a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci). Nicméně tato komunikace není považována za písemnou a informace takto získané nejsou závazné.

4.3. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována.

 

V. Registrace uživatele

5.1. Pro Užívání Služby nebo Služeb je nezbytné provedení Registrace. V případě, že Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.

5.2. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům.

5.3. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces.

5.4. Při Registraci je Uživatel povinen uvést úplné a správné údaje o své osobě, které jsou při registračním procesu označené za povinné (dále jen „Povinné údaje"). Bez poskytnutí Povinných údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Službu Poskytovatele. Ostatní údaje, pokud je Uživatel poskytuje, poskytuje dobrovolně. Poskytnuté údaje dále též „Registrační údaje" může Uživatel kdykoliv doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení článku 8. Ochrana osobních údajů.

5.5. Uživatel je povinen seznámit se v rámci registračního procesu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služby je udělení souhlasu. V registračním formuláři je umístěno políčko „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami", jehož zaškrtnutím Uživatel vyjadřuje Souhlas.

5.6. Obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Aby byla vyloučena jakákoliv pochybnost, Strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

5.7. Uživateli je založen Uživatelský účet okamžikem dokončení Registrace.

5.8. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemůže být Služba Užívána. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup ke Službě, jestliže Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

 

VI. Pravidla poskytování služby

6.1. Poskytování služeb – Poptávající / Nabízející je oprávněn bezplatně umisťovat a zveřejňovat pomocí uživatelského rozhraní na webových stránkách verejnyregistr.cz příslušné služby Inzerci (Poptávky nebo Nabídky).

6.2. Inzercí se rozumí veškeré jednorázové poptávky nebo nabídky konkrétních realitních služeb nebo souvisejících aktivit fyzických nebo právnických osob.

6.3. Poptávající / Nabízející bere na vědomí, že veškerá jím umístěná Inzerce na webové stránky Poskytovatele představuje Obsah poptávajícího / Obsah Nabízejícího ve smyslu těchto Podmínek. Poptávající / Nabízející se proto výslovně zavazuje dodržovat ve vztahu k inzerci zásady chování Poptávajícího / Nabízejícího uvedené v článku 7 těchto Podmínek.

6.4. Zakázaná Inzerce. Poptávající / Nabízející je povinen zdržet se umisťování a zveřejňování inzerce, která:

 • a) není inzercí realitních či souvisejících služeb;
 • b) není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
 • c) může představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé přivodit újmu jiným spotřebitelům nebo soutěžitelům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení služeb nebo zboží, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • d) inzeruje, propaguje, získává potencionální zákazníky či jinak souvisí s:

                      1. pornografiií, erotikou nebo prací tanečnic, společnic nebo hostesek (platí propropagaci livechatů, sms, audio a/nebo vizuálních služeb);

                      2. provizními systémy nebo multilevel marketingem (např. pyramidové / letadlové hry);

                      3. léky a/nebo léčivými přípravky;

                      4. neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví, jakož i jejich nelegální šíření přes webové stránky Poskytovatele;

                      5. jiným způsobem porušuje platné právní předpisy či dobré mravy.

6.5. Forma Inzerce. Poptávající / Nabízející je při zadávání Inzerce povinen dodržovat pokyny uvedené ve formulářích pro zadávání Poptávek / Nabídek, jakož i dalších částí webu, zejména pravdivě uvést povinné údaje.

 • 6.5.1. Rozsah zveřejňovaných informací. Poptávající / Nabízející bere na vědomí, že Poskytovatel může u inzerátu vždy zveřejnit: [typ a specifikace poptávané / nabízené nemovitosti, text inzerátu, datum zadání inzerátu, stav inzerátu, lokalitu poptávky, dodatečné informace o poptávané / nabízené nemovitosti].

6.6. Inzerce Poptávajícího / Nabízejícího je poskytovatelem zveřejněna po takovou dobu, dokud není Poptávajícím / Nabízejícím označena jako uzavřená. Poptávající / Nabízející je také oprávněn zveřejněnou Inzerci v uživatelském rozhraní změnit nebo odstranit.

6.7. Odpověď na Inzerci. Realitní makléř, který odpovídá na zveřejněnou inzerci, se rovněž zavazuje dodržovat tyto Podmínky.

 

VII. Práva a povinnosti

7.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli svou registrací prohlašuje a zaručuje, že:

 • a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk;
 • b) nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služby;
 • c) veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • d) používáním Služby ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů platných v České republice;
 • e) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi;
 • f) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služby může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.

7.2. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

 • a) neprovede Registraci, pokud by jejím provedením z jeho strany došlo k porušení platných právních předpisů České republiky;

 • b) nebude používat Službu, pokud by jejím použitím z jeho strany došlo k porušení platných právních předpisů České republiky;
 • c) používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena;
 • d) pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;
 • e) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro jeho přihlášení a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě;
 • f) nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob;
 • g) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli;
 • h) nebude se v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání;
 • i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby;
 • j) nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoliv zde zakázaným způsobem.

7.3. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

 • a) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoliv změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele;
 • b) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům;
 • c) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.

7.4. Poskytování Služby. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek:

 • 7.4.1. Souhlas s užíváním služby Poptávajícímu / Nabízejícímu. Poskytovatel uděluje Poptávajícímu / Nabízejícímu licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět Souhlas s užíváním služby Uživateli") bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, k užití Služby, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen „Souhlas s užíváním služby Poptávajícímu / Nabízejícímu"). Souhlas s užíváním služby je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby Poskytovatele, a to s omezeními dle článku 6 těchto Podmínek.
 • 7.4.2. Souhlas s užíváním služby Realitní makléři. Poskytovatel uděluje Realitnímu makléři licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět Souhlas s užíváním služby Uživateli") hrazenou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, k užití Služby, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen „Souhlas s užíváním služby Poptávajícímu / Nabízejícímu"). Souhlas s užíváním služby je udělen pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby Poskytovatele, a to s omezeními dle článku 6 těchto Podmínek.
 • 7.4.3. Omezení Souhlasu s užíváním služby Uživateli. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoliv informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Souhlas s užíváním služby Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

7.5. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

7.6. Porušování právních předpisů. Uživatel si je plně vědom, že nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje a citlivé údaje.

 • 8.1.1. Osobní údaje jsou informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. V souladu s článkem 5 VOP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
 • 8.1.2. Citlivé údaje jsou informace o Uživateli, které vypovídají o jeho národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoliv biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Poskytovatel nevyžaduje ani nebude vyžadovat po Uživateli jakékoliv citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoliv citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. Poskytnutí jakýchkoliv citlivých údajů není povinné.

8.2. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 • 8.2.1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
 • 8.2.2.Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

8.3. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

8.4. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.

8.5. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOÚ") souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných obchodních podmínek Poskytovateli jako Správci, za účelem identifikace Uživatele při Registraci.

8.6. Předávání Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám.

8.7. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOÚ Třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

8.8. Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku VOP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoliv po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.

8.9. Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.10. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.

8.11. Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služby. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoliv Třetí osobě Uživatele kontaktovat.

8.12. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

 

IX. Cena registrace

9.1. Registrace Poptávajícího / Nabízejícího není zpoplatněna a je poskytována Poskytovatelem Poptávajícím / Nabízejícím zdarma.

9.2. Registrace Realitního makléře je zpoplatněna. Realitní makléř je povinen uhradit Poplatek za poskytnuté Služby. Realitní makléř si může v průběhu registrace zvolit jednu z variant plateb – tzv. předplatné období. Jednotlivé varianty předplatného období včetně jejich výše jsou uveřejněny v ceníku Poskytovatele, který je dostupný na webových stránkách verejnyregistr.cz v sekci „Registrace makléře".

9.3. Uvedená lhůta předplatného období začíná běžet v den připsání Poplatku na účet Poskytovatele a končí uplynutím příslušného období, tj. za 3, 6 nebo 12 měsíců ode dne připsání Poplatku.

9.4. Před vypršením lhůty předplaceného období bude Poradce o tomto faktu informován a bude mu nabídnuta možnost obnovení Registrace.

9.5. V případě, že Realitní makléř po obnovení Registrace neuhradí Poplatek do data ukončení lhůty předchozího předplatného období, je Poskytovatel oprávněn jeho Registraci zrušit.

9.6. Prvních 150 registrovaných realitních makléřů se může registrovat na 12 měsíců zdarma s odloženým registračním poplatkem. Registrační poplatek zaplatí pouze v případě, že v tomto předplatném období realizuje obchod, na kterém vydělá peníze. Pouze v tomto případě může provozovatel portálu požadovat zpětné zaplacení registračního poplatku ve výši 3.600,- Kč (slovy: Třitisícešestset korun českých). 

9.7. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo odmítnout registrovat realitního makléře bez udání důvodu.

 

X. Vyloučení odpovědnosti

10.1. Uživatel si je vědom, že mu Poskytovatel nedává žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

10.2. Uživatel si je dále vědom, že mu Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která mu vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob.

Poskytovatel vůči Uživateli dále zejména neodpovídá za:

 • a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci;
 • b) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu;
 • c) jakýkoliv jiný následek používání Služby.

10.3. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením §3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů) není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

10.4. Vztah mezi Uživateli a Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby. Tento vztah je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu.

Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Poptávajícího/Nabízejícího.

10.5. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XI. Právo, jazyk a řešení sporů

11.1. Veškeré vztahy mezi stranami dle těchto VOP se řídí právními předpisy České republiky.

11.2. Smluvním jazykem a jazykem vzájemné komunikace stran je český jazyk, není-li sjednáno jinak.

11.3. Veškeré spory vzniklé na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, nebo ty, které vzniknou v souvislosti s poskytování Služby, budou s konečnou platností rozhodnuty v soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4. VOP jsou závazné pouze v českém jazyce a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

11.5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

 

XII. Změny a účinnost změn Podmínek

12.1. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat za předpokladu informování Uživatelů služby, zejména prostřednictvím oznámení v sekci „Všeobecné obchodní podmínky" a dále uveřejněním této změny na webových stránkách verejnyregistr.cz nejpozději před nabytím její účinnosti. Poskytovatel v případě změny Podmínek vždy Uveřejní aktuální úplné znění Podmínek. Uživatel služby může vyjádřit svůj nesouhlas se změnou Podmínek písemným sdělením doručeným Poskytovateli ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy mu byly změny či doplněni těchto Podmínek sděleny. Nestane-li se tak, nabývají změny Podmínek účinnosti ke dni v nich uvedeném.

12.2. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto VOP a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku 5 těchto Podmínek.

12.2. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 4. května 2012.

Zadejte nabídku Vyberte si nejlepšího realitního makléře ve Vaší lokalitě.
Zadejte poptávku Získejte přístup k novým nabídkám ještě než se dostanou do inzerce.